Ouderraad

De ouderraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.

De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van ouders van leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Tijdens de jaarlijkse informatie avond legt de ouderraad verantwoording af over het (financiële) beleid dat gevoerd is. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over het beleid voor de toekomst. Bij problemen op school die van belang zijn voor ouders, roept de ouderraad meestal de ouders bijeen voor overleg.

De Ouderraad van De Rank ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Gemiddeld één keer per maand vergaderen de OR-leden. Bij deze vergadering is een teamlid en een directielid aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Het verslag wordt, na goedkeuring, gepubliceerd op de website. Op de OR-vergaderingen worden onder meer de activiteiten besproken, waarbij de steun van de ouderraad en/of ouders nodig is.
De Ouderraad steunt de school door o.a.:
  • het organiseren van of assisteren bij activiteiten als: het sinterklaasfeest, Kerstmis, schoolvieringen, schoolexcursies, sportdag, etc.
  • de jaarvergadering te verzorgen in samenwerking met de Medezeggenschapsraad
  • regelmatig overleg te plegen met de directie, het team en de Medezeggenschapsraad
  • over zaken, die de school, de ouders en de kinderen betreffen.
Ouderbijdrage
De Stichting Ouderraad De Rank Deventer is gemachtigd om de ouderbijdrage te innen en beheren. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in overleg tussen team, Ouderraad en Medezeggenschapsraad vastgesteld, waaraan uiteindelijk de Medezeggenschapsraad haar goedkeuring verleent. De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2012 – 2013 voor ieder kind € 19,-. De kosten voor de schoolreis en de vrijwillige ouderbijdrage worden tegelijkertijd geïnd. In het vierde kwartaal van 2012 ontvangen
ouders/verzorgers een brief met het verzoek tot betaling van de beide bijdragen. Het rekeningnummer van de Ouderraad is 4821042 Ouderraad Chr. Daltonschool De Rank