Home>Schoolgids>Informatie aan ouders>De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders.
2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.
De directeur van de school is adviserend lid. De MR kijkt naar twee kanten: het reilen en zeilen van de school en de plannen en/of
voorgenomen besluiten van het bestuur ten aanzien van de school. Deze zaken worden gevolgd en besproken, met als uitgangspunt: in goed overleg! De MR doet het werk op basis van een reglement. Dit is een overeenkomst tussen de MR en het Bevoegd Gezag van de school. Het geeft de rechten en plichten aan van beide partijen. Via de MR kunnen de ouders en de leerkracht en invloed uitoefenen op zaken
die vooral met beleid te maken hebben, maar soms op het praktische vlak kunnen liggen. De vergaderingen staan aangekondigd in het Rankblad. Iedere ouder kan volgens het reglement kandidaat gesteld worden voor de MR. De MR overlegt met dedirectie en het Bevoegd Gezag over belangrijke schoolzaken, zoals:
  • de inzet van middelen voor de school en de stichting
  • arbeidsomstandigheden
  • beleid t.a.v. voorzieningen voor ouders zoals de Tussenschoolse Opvang
U kunt het verslag van de MR-vergaderingen na vaststelling inzien